ALGEMENE VOORWAARDEN

VOF Makeupboost
Keizersgracht 127, 1015 CJ Amsterdam


Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Makeupboost

B. Activiteiten: alle programma’s en evenementen welke door Makeupboost worden georganiseerd.

C. Opdrachtgever: alle bedrijven, consumenten en andere participanten die gebruik maken van de diensten van Makeupboost .

D. Deelnemer: iedereen die actief en passief deelneemt aan een door Makeupboost georganiseerde activiteit.

E. Leverancier: degene, niet zijnde opdrachtgever, die goederen, diensten, of andere op geld waardeerbare prestaties aan Makeupboost levert.

F. Directie: zij die als directeuren van Makeupboost staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 59706279.

G. Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier. 


Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Makeupboost en een wederpartij waarop Makeupboost 
deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. 

Artikel 3 Offertes

Aan de hand van de wensen en/of doelstellingen van de opdrachtgever c.q. deelnemer worden ten hoogste twee programmavoorstellen 
opgemaakt, bevattende: prijsindicaties, programmabeschrijvingen en een tijdsindeling; deze programmavoorstellen worden als offerte 
naar de klant verzonden.

De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.


Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

Aanmelding en/of bevestiging voor een door Makeupboost georganiseerde activiteit gebeurt schriftelijk. Men kan zich zowel telefonisch als 
via internet voor een activiteit aanmelden c.q. deze bevestigen. Wanneer bevestiging per telefoon of via internet plaatsvindt, zijn deze 
algemene voorwaarden ook van toepassing op de afgesloten schriftelijke overeenkomst.


Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

De directie mag de overeenkomst c.q. bevestiging wijzigen wegens gewichtige, de wederpartij onverwijld meegedeelde, omstandigheden.

De directie mag tot vijf dagen voor de aanvang van de activiteit de prijs hiervan verhogen in verband met wijzigingen in de 
vervoerkosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen.

Makeupboost houdt zich het recht voor om de deelnemersprijs aan te passen in geval van tussentijdse wijzigingen in de 
groepsgrootte. De toegestane wijziging in deelnemersaantal, zonder consequentie voor de arrangementsprijs, bedraagt 10%.

Wijziging in groepsgrootte dient schriftelijk, uiterlijk 5 werkdagen voor arrangementsdatum, te worden gemeld. 
Bepalend is de datum waarop Makeupboost het annuleringsbericht ontvangt.


Artikel 6 Volmachten

Enkel en alleen de directie – hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van de medewerkers van 
Makeupboost – is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen die afwijken van deze algemene voorwaarden.

Degene, die namens de wederpartij optreedt, wordt verondersteld daartoe door de wederpartij gemachtigd te zijn.

Bij bevestiging van een activiteit bij Makeupboost wordt aangenomen dat het bestuur van het deelnemende bedrijf, 
vereniging of instelling en de contactpersoon zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven.


Artikel 7 Hoofdelijke aansprakelijkheid

Diegene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.


Artikel 8 Schade

Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) 
zelf te verhalen, door de opdrachtgever c.q. deelnemer betaald worden.

Wanneer een deelnemer overlast bezorgt, zodanig dat de relatie tussen Makeupboost en de eigenaren van de locatie en/ of 
de leverancier ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit 
voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.


Artikel 9 Begeleiding

De deelnemers van de groep die een activiteit met Makeupboost zijn overeengekomen, zijn verplicht gedurende het gehele 
programma de aanwijzingen van de leiding (van zowel Makeupboost als door Makeupboost ingehuurde leveranciers) op te 
volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen.

Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt 
of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. 
Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.


Artikel 10 Betaling, rente en incassokosten

Tenzij specifieke condities zijn overeengekomen dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum – tenzij anders
 is overeengekomen – door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van Makeupboost of door overschrijving van het 
verschuldigde bedrag naar het bank- of gironummer ten name van Makeupboost te Amsterdam.

Makeupboost is gerechtigd aan de opdrachtgever c.q. deelnemer een voorschot van het totaalbedrag, dat in de bevestiging wordt 
vermeld, te vragen. Het voorschot zal overeenkomen met 75% van het totaalbedrag. Het voorschot dient te worden betaald binnen 
14 dagen na factuurdatum, maar dient in ieder geval 7 dagen voor aanvang van de activiteit op de bank- of girorekening van 
Makeupboost te zijn binnengekomen.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever c.q. deelnemer in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het 
moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.

Voorts is de opdrachtgever c.q. deelnemer gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het 
gevorderde, tenzij dit bedrag onbillijk is.


Artikel 11 Annulering

Annulering dient te allen tijde schriftelijk en (bij voorkeur) aangetekend te geschieden. Datum poststempel wordt gehanteerd voor 
de berekening van de annuleringstermijn.
 

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere opdrachtgever c.q. deelnemer naast eventueel verschuldigde 
reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering van een door Makeupboost georganiseerde activiteit 
zal Makeupboost de volgende kosten in rekening brengen;

bij annulering tot 4 weken (28 dagen) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 75 % van de totale arrangementssom;

bij annulering vanaf 4 weken (28ste dag inclusief) tot 1 week (7 dagen) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 
85% van de totale arrangementssom;

bij annulering binnen 1 week (7de dag inclusief) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 
100% van de arrangementssom.

Mochten de werkelijke kosten van de zijde van Makeupboost ten gevolge van de annulering de in van dit artikel lid 3 genoemde 
annuleringskosten overstijgen, dan kunnen evenzeer de meerkosten in rekening gebracht worden.

Makeupboost behoudt zich het recht voor activiteiten te annuleren zonder dat Makeupboost zich op enigerlei wijze verplicht 
tot anders dan eventuele terugbetaling van reeds betaalde facturen.


Artikel 12 Aansprakelijkheid en overmacht

Indien de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachting, die de opdrachtgever c.q. deelnemer op grond van de overeenkomst
 redelijkerwijs mocht hebben, is Makeupboost gehouden eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet 
aan Makeupboost is toe te rekenen, noch aan de leverancier wiens hulp Makeupboost bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik 
maakt, omdat:
 

de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de opdrachtgever c.q. deelnemer; of

de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te 
rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de activiteiten begrepen diensten is betrokken; of
 

de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Makeupboost of degene van wiens 
hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid niet kon voorzien 
of verhelpen; of

de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 2 van dit artikel.

Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene 
die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. 
Onder overmacht wordt niet verstaan neerslag.


Artikel 13 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid

Makeupboost is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van door cursisten/deelnemers meegebrachte goederen/kleding.

Makeupboost is niet aansprakelijk voor schade/letsel bij ongevallen van de opdrachtgever c.q. deelnemer

Makeupboost is niet aansprakelijk voor schade/letsel bij ongevallen met dood als gevolg van de opdrachtgever c.q. deelnemer

Makeupboost aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een 
reis- of annuleringsverzekering.

Makeupboost aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of letsel ontstaan tijdens een programma waarbij een of meerdere 
deelnemers alcohol hebben genuttigd voorafgaand aan en/of tijdens een activiteit. Toestemming van Makeupboost om alcohol te nuttigen 
voorafgaande en/of tijdens een activiteit betekent geenszins dat Makeupboost hiermee aansprakelijkheid erkent bij ongevallen en/ of letsel.


Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

Alle verkochte en afgeleverde goederen blijven eigendom van Makeupboost, totdat door wederpartij alle te zijnen lasten, nog openstaande 
vorderingen, opeisbare en niet-opeisbare, zullen zijn voldaan. De wederpartij is gehouden aan de tot terugneming op zijn kosten van gekochte 
en afgeleverde goederen medewerking te verlenen in geval de wederpartij op enigerlei wijze ten  opzichte van Makeupboost in gebreke is gebleven.


Artikel 15 Klachten 

Reclames met betrekking tot de door Makeupboost georganiseerde activiteiten dienen binnen 5 dagen na afloop van de activiteiten 
c.q. het programma schriftelijk per aangetekende post bij Makeupboost te worden ingediend.

Het indienen van reclames schort de betalingsverplichting van de factuur niet op.


Artikel 16 Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen wederpartij en Makeupboost , 
in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Makeupboost blijft echter bevoegd 
de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet, of het toepasselijke internationale verdrag, bevoegde rechter.


Artikel 17 Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen Makeupboost en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 18 Auteursrecht

Makeupboost behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Industriële of intellectuele eigendomsrechten van door Makeupboost bedachte of tot stand gebrachte programma’s, opdrachten, ideeën, 
activiteiten zullen zonder verdere toestemming alleen Makeupboost toebehoren.


Download voorwaarden